Regulamin konkursu na Google „Nagroda za opinię”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1.     Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs ogłoszony w sklepie internetowym https://lanila.pl dotyczący pozostawienia opinii na Google.

 2.  Organizatorem konkursu jest Dream Zone Maciej Kopacz, ul. Brzoskwiniowa 1, 43-353 Porąbka.

 3.     Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie sklepu internetowego https://lanila.pl pod adresem: https://lanila.pl/pl/content/34-regulamin-konkursu-google  (zwanej dalej Stroną).

 1.     Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Google, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, ani z nim powiązany, a Google nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

 2.     Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania

 1.     Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.

 2.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 3.     Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

 4.     Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie w celach marketingowych i publikację przez Organizatora opinii dotyczących produktów lub usług, które uczestnik konkursu wpisze w rubryce „opinie Google” dotyczących strony https://lanila.pl.

 5.     Konkurs trwa od 01.08.2021 aż do odwołania.

 

§3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 01.08.2021 i trwa do do odwołania. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pozostawienie opinii na Google dotyczącej produktu marki Lanila lub sklepu https://lanila.pl

 2. Raz w miesiącu spośród Użytkowników/Uczestników, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym https://lanila.pl oraz pozostawili opinię dotyczącą zakupionego produktu lub jakości obsługi klienta w rubryce „OPINIE” na Google wybierzemy jedną osobę, która pozostawi najciekawszy komentarz. Osobę tą nagrodzimy losowo wybraną przez nas nagrodą z puli nagród.

 3. Konkurs powtarza się cyklicznie co 1 miesiąc – osoby, które pozostawią komentarz w danym miesiącu, biorą udział w losowaniu w tym samym miesiącu.
  Np. Pan Jan zakupił produkt w sklepie https://lanila.pl i pozostawił opinię na Google w lutym – bierze udział w losowaniu nagrody w lutym. Oczywiście jeśli zakupi kolejny produkt w marcu i pozostawi kolejną opinię na Google w marcu - bierze udział w losowaniu nagrody również w marcu.
  Nie jest ważna data zakupu produktu, lecz data pozostawienia opinii na Google!!! Można dokonać zakupu np. w marcu, a napisać opinię na Google dopiero we wrześniu i właśnie we wrześniu bierze się udział w losowaniu nagrody!!!
  Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z:
  A. Zakupem dowolnego produktu w sklepie https://lanila.pl
  B. Pozostawieniem opinii na Google dotyczącej produktu marki Lanila lub sklepu https://lanila.pl

 4. Pula nagród w 2023r.:

  1. 2 x Bawełniana Pościel z wypełnieniem 75x100cm

  2. 2 x Zestaw Kocyk z wypełnieniem 60x70cm + Poduszka Miś

  3. 2 x Wodoodporne Rękawice do wózka

  4. 2 x Zestaw kosmetyczek

  5. 2 x Koc z wypełnieniem 75x100cm

  6. 2 x Zestaw pojemników
 5.     Przedstawiciele Organizatora sprawdzą zgodność zadań konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dana opinia nie spełnia jego warunków lub mija się z prawdą, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

 6.     Każdego pierwszego tygodnia miesiąca, spośród nadesłanych opinii, Jury złożone z przedstawicieli Organizatora wybierze 1 zwycięską opinię.

 7.     Kryterium wyboru Zwycięzców przez Jury jest oryginalność opinii zgłoszonej przez Uczestnika Konkursu..

 8.         Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników poprzez wiadomość mailową na skrzynkę sklep@lanila.pl.

 9.     Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

 10.     Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie nabycie – z chwilą wydania Nagrody – autorskich praw majątkowych do zgłoszonych w Konkursie opinii przesłanych przez zwycięzców po zakończeniu Konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 11. Wyniki konkursu ogłaszane będą w pierwszym tygodniu każdego miesiąca i upubliczniane na stronie internetowej https://lanila.pl

 12. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego danych, którymi posługuje się na Google, na stronie https://lanila.pl w celu poinformowania uczestników o wyłonieniu zwycięzcy.

 13. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§4 Dane osobowe

 1.     Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. Dream Zone Maciej Kopacz z siedzibą w Porąbce adres: ul. Brzoskwiniowa 1; 43-353 Porąbka. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

 2.     Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród. Dane osobowe osób, z którymi Organizator podpisze umowę, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu oraz umowy licencyjnej przetwarzane będą w związku z realizacją tejże umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3.     Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 4.     Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Promocji.

 5.     Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:

 6.      prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),

 7.     prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

 8.      prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

 9.     w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy - prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,

 10.      w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu - prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

 11.     W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby: Dream Zone Maciej Kopacz ul. Brzoskwiniowa 1, 43-353 Porąbka. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§5 Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

 1.     Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego opinii, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Google.com, że jego treści w sposób ewidentny nie są związane z tematem Konkursu, są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych - mijających się z prawdą, przez co stawiających naszą markę w złym świetle, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię czy nawołujące do przemocy.

 

§6 Reklamacje

 1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs”. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz jego numer telefonu. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

 2.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Jury Konkursowe.

 3.     Jury rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4.     Jury rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 2.     Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

 3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 4.     Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.